Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Postet av Lambertseter IF den 4. Jan 2021

Hovedstyret innkaller herved til ekstraordinært årsmøte i Lambertseter Idrettsforening kl. 19:00 onsdag 20. januar 2021. Det vil bli gjennomført digitalt.

Sak som skal behandles på møtet: Omlegging av system for medlemskontingent

Medlemssystemet i Lambertseter IF er vanskelig å administrere siden inndeling i familiemedlemskap (kr 800) og enkeltmedlemskap (kr 550) bl.a. gjør det arbeidskrevende og uoversiktlig hver gang vi skal fakturere medlemskontingenten. Styrets forslag til det ekstraordinære årsmøtet er derfor en omlegging til kun én sats for kontingent i klubben, og at ordningen med familiemedlemskap og egen sats for støttemedlemmer og dommere/funksjonærer osv. (kr 100) avvikles. 

Styret foreslår kr 200 som ny felles sats, med virkning fra og med 2021. Denne satsen vil da gjelde for alle medlemmer uten unntak. Det gjør at det vil komme inn vesentlig mindre i kontingent enn tidligere, slik at gruppene da i prinsippet kan øke sine treningsavgifter tilsvarende. Dette vil bli kombinert med en avvikling av den årlige støtten fra hovedlaget til gruppene (fastbeløp til allidretten og hodestøtte til øvrige). Videre vil hovedlaget dekke treningsavgift for idrett nr. 2 (og nr. 3 eventuelt) for medlemmer som bedriver mer enn én idrett i klubben. Et medlem som driver med mer enn én idrett i klubben vil følgelig betale kun én treningsavgift.

Dagens situasjon for kontingent er at vi (utenom allidretten og støttemedlemmer o.l.) har ca. 400 enkeltmedlemskap og ca. 110 familiemedlemskap (i snitt 3 medlemmer inkludert i hvert familiemedlemskap). Dette gir en årlig inntekt på ca. kr 290.000 (omtrent som budsjettert i 2020).

Med tilsvarende tall (utenom allidretten og støttemedlemmer o.l.), vil vi med en omlegging til kun én type medlemskap få inn ca. kr 146 000 i kontingent årlig (730 medlemmer a kr 200). I tillegg kommer altså kontingent fra allidretten og støttemedlemmer o.l., som da for fremtiden vil bli håndtert på samme måte som øvrige medlemmer, og med samme sats.

I tillegg til et enklere og mer oversiktlig medlemssystem, hvor fakturering gjøres vesentlig enklere og mindre arbeidskrevende, vil omleggingen gi en svært lav inngangsterskel til å bli medlem i klubben. Videre vil gruppene få større rom for å tilpasse treningsavgiften til sine aktiviteter. Det blir også enklere å administrere våre ordninger for helt eller delvis fritak for treningsavgift, og å holde på at det ikke gis fritak fra kontingent.

Alle som ønsker å delta på det ekstraordinære årsmøtet må melde seg på til post@lambertseterif.no innen mandag 18. januar. De som melder seg på innen fristen vil motta en e-post med lenke som gir tilgang til årsmøtet.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Det ordinære årsmøtet i Lambertseter IF vil bli avholdt torsdag 18. mars 2021. Innkalling dit kommer primo februar. Omlegging av system for medlemskontingent tas separat på ekstraordinært årsmøte nå i januar slik at fakturering kan skje ultimo januar, og ikke samtidig som fakturering av treningsavgifter ultimo mars/april. Videre er det ønskelig å innføre nytt medlemssystem så tidlig som mulig på året.

Velkommen til ekstraordinært årsmøte! Mvh styret i Lambertseter IF


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.