LIF Fotball – informasjon og retningslinjer:

Lambertseter Fotball har over 350 barn og unge fordelt på ca. 20 lag, i tillegg til 7'er lag for menn og damer samt A-lag i 6 divisjon. Driften er basert på frivillig innstas av foreldre og andre voksne, som stiller opp som trenere, lagledere og foreldrekontakter, sitter i styre og stell og er med på dugnader og på kamper. Dette lille skrivet er ment som en hjelp for alle som er med og hjelper til på den ene eller andre måten. Vi har forsøkt å samle informasjon som er nyttig enten du er aktivt med rundt laget eller er med som foreldre til spillere.

Mål og verdier:

Lambertseter IF har som hovedmål å gi så mange som mulig et tilbud og en idrettsopplevelse som er preget av; trygghet, mestring og trivsel. Dette skjer gjennom trening og kamp/konkurranse, samt deltakelde i et sosialt og trygt lags- og klubbmiljø. Vårt veridgrunnlag bygger på idrettens grunnverdier;

GLEDE - FELLESSKAP - HELSE - ÆRLIGHET

Glede - gjennom mestring i ekte lek, spontanitet og organisert idrett

Fellesskap - sosial utvikling gjennom samhandling og konfliktløsning

Helse - gjennom etablering av sunne vaner

Ærlighet - gjennom oppdragelse til FAIR-PLAY

Foreldrevettregler:

Enten du er med som trener/lagleder eller som foresatt og tilskuer, er det viktig å huske foreldrevettreglene. Vær med å gjøre treninger og kamper til noe som barna ser fram til med glede, og bidra til at Lambertseter Fotballs lag blir sett på som en fair-spillende motstander.

1. Møt fram til kamp og trening - barna ønsker det
2. Oppmuntre alle spillere under kampen - ikke bare egne barn
3. Oppmuntre både i medgang og motgang
4. Ikke forsøk å påvirke barna under lamp - respekter lagleders bruk av spillere
5. Ikke kritiser dommeravgjørelser
6. Lær barna å tåle både seier og tap
7. Oppmuntre - ikke press barna til å delta
8. Spør om kampen var morsom og spennende - ikke fokuser på resultatet
9. Sørg for riktig og fornuftig utstyr
10. Respekter arbeidet klubben gjør - tilby din hjelp
11. Det er barnet ditt som spiller - ikke du
12. Det viktigste er; AT BARNA TRIVES OG HAR DET GØY!

Klubben:

Lambertseter IF ble stiftet i 1945, og har drevet med mange idretter opp gjennom årene. I dag har klubben aktiviteter i fotball, friidrett og allidrett. LIF ledes av et hovedstyre og et fotballstyre som velges blant medlemmene hver vår. Klubben er med i Norges Idrettsf0rbund gjennom Oslo Idrettskrets, og følger basis-lovnormen for idrettslag. Personer som har utmerket seg i sitt arbeid for klubben kan tildeles foreningens gullmerke eller ærespris i henhold til respektive statutter for dette.

Mer informasjon om klubben finner du under menyen Klubben.
LIF disponerer et flott idrettsanlegg sentralt på Lambertseter. Her er klubbhus, gressbane med løpebaner og friidrettsanlegg av høy standard, gresslette med fire 7’er-baner, kunstgressbane og grusbane m/flomlys. Om vinteren har vi innetrening på skoler i nærmiljøet.
Alle i klubben jobber også med å få på plass en flerbrukshall, et prosjekt man har jobbet med i flere år.


Trenere/lagledere/foreldrekontakter:

For at et lag skal fungere må det være et støtteapparat på plass. Kort sagt skal trenere og lagledere sørge for at det praktiske fungerer rundt treninger og kamper og legge til rette for et trivelig og godt miljø for alle. Dette innebærer bl.a.:

  • Møte på trener-/lagledermøter for koordinering og praktisk info (fordeling av treningstider, utstyr, påmelding til div. serier/cuper og annen info fra fotballstyret)
  • Bindeledd mellom klubben og foreldre/foreldrekontakter bl.a ved foreldre-/spillermøter og infoskriv
  • Ta vare på lagets utstyr; baller, kjegler, vester og medisinskrin. Inkl. utdeling og innsamling av trøyer
  • Holde orden i lagets skap på klubbhuset og ellers bidra til orden i klubbhuset inkl. felles ballbinge kjeller - legge felles baller tilbake rett etter bruk.
  • Holde lagliste oppdatert og sørge for at nye spillere tas godt i mot og meldes inn i klubben.
  • Planlegge og gjennomføre treninger og kamper, deltakelse i cuper.

Det enkelte lag må selv finne ut hvordan disse oppgavene fordeles. Trenere/lagledere får hver høst tilbud om deltagelse på kurs i regi av kretsen. Hovedtrener for lag fra og med 12 år gis en godtgjørelse. Alle lag bør ha en som kan dømme hjemmekamper, og dette bør helst ikke være hovedtrener.
Foreldrekontaktene er en avlastning for trenere/lagledere, bl.a. ved å koordinere dugnader, kakebaking, arrangerer sammenkomster og kanskje også turer etc. Penger som laget tjener på dugnader/vakter på klubbhuset settes inn på konto som laget disponerer. Laget bestemmer selv hva disse pengene brukes til, f.eks. reisekostnader ved deltagelse i cuper.
LIF har en treningskoordinator til støtte for lagene. Bruk treningskoordinatoren og fotballstyret dersom dere ønsker hjelp eller lurer på noe rundt laget. Trenger laget hjelp til skriving, kopiering eller annet, kan dere kontakte fotballstyret.
Regler og retningslinjer for barnefotball finnes på kretsens hjemmesider (www.fotball.no) eller i håndbok for barnefotball som gis ut årlig av kretsen. Alle trenere/lagledere bør lese disse.

Husk at vi som voksne på laget går foran som gode eksempler og forsøker å etterleve de mål og verdier som vi har satt for klubben: glede, fellesskap, helse og ærlighet.
Praktiske opplysninger:


1. Medlemskap og treningsavgift
Se under menyen Innmelding/bli medlem for informasjon om medlemsavgift til Lambertseter Idrettsforening. I tillegg kommer treningsavgiften, dette står det mer om under menyen Gruppene og undermenyen Fotball. Det gis søskenmoderasjon på treningsavgiften. Barn av trenere/lagledere slipper treningsavgift, og trenere/lagledere får refundert medlemskapet (maks. 2 pr 7’er-lag og 3 pr 11’er-lag).

2. Bruk av anlegg og baner utenom fastsatte aktiviteter
All bruk av baner utenom fastlagte aktiviteter skal avklares med fotballstyret, ved leder. Dette er viktig for å unngå kollisjoner og for å sikre et godt forhold til kretsen og friluftsetaten, som er ansvarlig for anleggene. Fotballstyret jobber hele tiden for at våre lag skal få mulighet til å bruke gressbanene. For å få til det, er vi avhengige av at alle tar hensyn til de bestemmelser som gjelder.

3. Hospitering

Hospitering på eldre lag er aktuelt for å gi spillere større utfordringer på trening enn de får på eget lag. Hospitering i LIF skal bare skje etter avtale mellom treningskoordinator og de to angående lags trenere/lagledere og en grundig vurdering. Det skal tas hensyn til aktuell spillers sportslige nivå og modenhet, og også hvordan hospiteringen vil oppleves av lagene som helhet.
Trener/lagleder for spiller som skal hospitere skal sørge for at spiller og familie blir skikkelig informert, dvs. hvilket lag dette gjelder med navn på trener/lagleder, hvor mange treninger det vil innebære, og når treningene er. Både spillere på ”hospitantlaget” og laget spilleren hører til på, skal også informeres om hospiteringen, og bli fortalt hvorfor.
På første trening introduserer trener/lagleder hospitanten til sine spillere og går gjennom lagets rutiner med spilleren. Trener/lagleder har ansvar for at hospitantens opphold blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte. I så måte er det også viktig at begge lags trenere/lagledere holder en tett dialog.
Hospiteringen er i hovedsak basert på trening, for å gi spilleren et bedre sportslig tilbud. Det vil si at seriekamper spilles for det opprinelige laget, om ikke annet blir avtalt.

4. Spillere – andre lag

En spiller som er medlem i LIF har ikke anledning til å delta på kamper for andre klubber. Tilsvarende kan spillere som er medlem i andre klubber ikke delta i kamper for LIF. Ved ønske om å trene skal styret forespørres først og man skal ha en dialog med trener/lagleder.

5. Sponsing
Klubben gir ok for sponsing av draktsett til lag, forutsett at bevilget/sponset sum går til draktsett og ikke til andre formål til vedkommende lag. Annen type sponsing skal komme hele klubben til gode, f.eks. i form av treningsdresser, baller, bager el.
Alle spørsmål rundt sponsing skal likevel legges fram for fotballstyret.

6. Cuper
Hvert lag får i utgangspunktet dekket tre cuper pr sesong. Lag kan søke Hovedstyret om støtte til deltagelse i cuper utenfor Oslo-området.