Saksliste og saksdokumenter til årsmøtet, samt signert protokoll fra møtet.

Postet av Lambertseter IF den 17. Mar 2023

Årsmøtet til Lambertseter IF avholdes torsdag 23. mars 2023 kl. 19:00 i klubbrommet i 2. etasje i Lambertseter flerbrukshall.

Saksliste:

1. Godkjenne de stemmeberettigede

2. Velge dirigent

3. Velge protokollfører

4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

5. Godkjenne innkallingen

6. Godkjenne sakslisten

7. Godkjenne forretningsorden

8. Behandle årsberetningen

9. Behandle regnskapet, herunder revisors og kontrollutvalgets beretninger

10. Behandle forslag og saker: Ingen forslag eller saker er kommet inn

11. Fastsette medlemskontingent og gi hovedstyret/gruppene fullmakt til å fastsette treningsavgifter

12. Vedta budsjett

13. Behandle organisasjonsplan 

14. Valg:

a) Leder i styret (for 2 år)

b) Fire styremedlemmer (tre for 2 år og ett for 1 år)

c) Tre varamedlemmer til styret (for 1 år)

d) Kontrollutvalg; med leder, ett medlem til og ett varamedlem for 1 år           

e) Gi styret fullmakt til å oppnevne representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett til

f) Valgkomité; med leder, to medlemmer til og ett varamedlem for 1 år

g) Gruppestyrer for fotball, friidrett, håndball og badminton, samt gi hovedstyret fullmakt til å til å supplere gruppestyrene etter behov, etter forslag fra gruppene 

15. Engasjere revisor


Her er signert protokoll fra årsmøtet: Protokoll årsmøte LIF 230323.pdf


Saksdokumenter:

Saksdokumenter årsmøte 2023.pdf

Gruppenes årsmeldinger:

Gruppenes årsmeldinger 2022.pdf

Valgkomiteens innstilling til styre og kontrollutvalg og styrets forslag til valgkomite vil bli presentert på årsmøtet.

Klubbens lover:

2023-01-12 Oppdatert lov for Lambertseter IF.pdf


Mvh styret i Lambertseter IF
Innkalling til årsmøte 2023

Postet av Lambertseter IF den 21. Feb 2023

Hovedstyret innkaller herved til årsmøte i Lambertseter Idrettsforening. Det holdes torsdag 23. mars 2023 kl. 19:00 i klubbrommet i 2. etasje i Lambertseter flerbrukshall.

Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes hovedstyret innen 8. mars til post@lambertseterif.no. Saksliste og saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet her på klubbens nettsider.

Dersom noen har spørsmål, kommentarer, endringsforslag eller benkeforslag til sakene, oppfordres det til å oversende disse til hovedstyret på e-post til post@lambertseterif.no senest et par dager før møtet. Dette vil lette gjennomføringen for dirigenten, og vil bidra til en bedre behandling av sakene på årsmøtet.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Velkommen til årsmøte! Mvh styret i Lambertseter IFLIF arrangerer HLR & Førstehjelpskurs 07 og 13 februar.

Postet av Lambertseter IF den 23. Jan 2023

GRATIS HLR & FØRSTEHJELPSKURS

Hovedstyret i LIF ønsker å rette fokuset mot HLR/førstehjelp og arrangerer i den forbindelse 2 kursdager for dette nå i februar. Dette er viktig for alle å kunne!

Vi oppfordrer alle i klubben; Foreldre, ungdommer og spesielt alle trenere, lagledere og foreldre som er med å arrangerer kamper/stevner om å melde seg på.

Påmelding sendes til vår driftsleder Arve Moen via e-post: driftsleder@lambertseterif.no og dere skriver påmelding HLR/førstehjelpskurs og datoen for hvilken dag dere ønsker å delta på.

Kursholder har med seg 8 øvingsdukker og det optimale er 2 personer pr. dukke dvs. 16 personer pr. kursdag. Er det flere som melder seg på vil det være førstemann til mølla for de 16 første deltagerne pr. kursdag. Men vi vil i etterkant sette opp ett kurs eller to til så alle som melder seg får muligheten for å gjennomføre HLR/førstehjelpskurs.

Dette er grunnleggende kunnskap det er viktig å kunne og som man aldri vet når man får brukt for, være seg i jobb, privat eller idrettssammenheng. Meld dere på, med denne kunnskapen kan DU være med å redde ett liv!

KURSDATOER: Tirsdag 7 februar eller mandag 13 februar

TIDSPUNKT: Begge dagene er fra kl.18.00 til kl.20.30

STED: Klubbrommet i 2 etasje i Lambertseter flerbrukshall