Saksliste og saksdokumenter til årsmøtet

Postet av Lambertseter IF den 7. Mai 2020

Årsmøtet til Lambertseter IF avholdes torsdag 14.05.2020 kl. 19:00 digitalt på Teams.

Saksliste:

1. Godkjenne de stemmeberettigede

2. Velge dirigent

3. Velge protokollfører

4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

5. Godkjenne innkallingen

6. Godkjenne sakslisten

7. Godkjenne forretningsorden

8. Behandle årsberetningen

9. Behandle regnskapet i revidert stand

10. Behandle forslag og saker (2 saker, begge fra styret):

a) Tilpasning av klubbens lover til ny lovnorm fra Norges idrettsforbund 

b) Innfusjonering av Gamle Oslo Håndballklubb i Lambertseter IF

11. Fastsette medlemskontingent og gi gruppene fullmakt til å fastsette treningsavgifter

12. Vedta budsjett

13. Behandle organisasjonsplan 

14. Valg:

a) Nestleder i styret (for 2 år)

b) Tre styremedlemmer (for 2 år)

c) Ett varamedlem til styret (for 1 år)

d) Kontrollutvalg; to medlemmer og ett varamedlem for 1 år           

e) Gi styret fullmakt til å oppnevne representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett til

f) Valgkomité; tre medlemmer og ett varamedlem for 1 år

g) Gruppestyrer for fotball, friidrett og håndball, samt gi hovedstyret fullmakt til å til å supplere gruppestyrene etter behov, etter forslag fra gruppene 

15. Engasjere revisor

Saksdokumenter:

 • Styrets forslag til forretningsorden
 • Årsberetning
 • Regnskap med revisors og kontrollkomiteens beretninger, samt styrets forslag til budsjett
 • Supplerende merknader fra styret til regnskapet og budsjettet
 • Gjeldende lover for klubben, og nødvendige endringer iht. ny lovnorm fra NIF
 • Sammenslutningsplan mellom Gamle Oslo Håndballklubb og Lambertseter IF
 • Styrets forslag til medlemskontingent for 2021
 • Styrets forslag til fullmakt til gruppene til å fastsette treningsavgifter
 • Styrets forslag til organisasjonsplan
 • Valgkomiteens innstilling til styre og kontrollutvalg
 • Styrets forslag til valgkomité
 • Forslag til gruppestyrer for fotball, friidrett og håndball fra de respektive årlige gruppemøter
 • Styrets forslag til revisor

01 Diverse dokumenter.pdf

09 12 Supplerende merknader økonomi.pdf

10a Gjeldende lover og ny lovnorm.pdf

10b Sammenslutningsplan GOHK og LIF.pdf

Gruppenes årsmeldinger:

99 Gruppenes årsmeldinger 2019.pdf

Mvh styret i Lambertseter IF


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.