Saksliste og saksdokumenter til årsmøtet

Postet av Lambertseter IF den 11. Mar 2020

Årsmøtet til Lambertseter IF er planlagt til torsdag 19. mars 2020 kl. 19 i klubbrommet i Lambertseter flerbrukshall. Det vil trolig bli utsatt siden all aktivitet i klubben er avlyst inntil videre pga. koronaviruset, inkludert møter.

Saksliste for årsmøtet:

1. Godkjenne de stemmeberettigede

2. Velge dirigent

3. Velge protokollfører

4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

5. Godkjenne innkallingen

6. Godkjenne sakslisten

7. Godkjenne forretningsorden

8. Behandle årsberetningen

9. Behandle regnskapet i revidert stand

10. Behandle forslag og saker (1 sak):

    -       Tilpasning av klubbens lover til ny lovnorm fra Norges idrettsforbund 

11. Fastsette medlemskontingent og gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette
        treningsavgifter

12. Vedta budsjett

13. Behandle organisasjonsplan 

14. Valg:

    a)     Nestleder i styret (for 2 år)

    b)     Tre styremedlemmer (for 2 år)

    c)      Ett varamedlem til styret (for 1 år)

    d)     Kontrollutvalg; to medlemmer og ett varamedlem for 1 år 

    e)     Gi styret fullmakt til å oppnevne representanter til ting og møter i de organisasjonsledd
              idrettslaget har representasjonsrett til

    f)      Valgkomité; tre medlemmer og ett varamedlem for 1 år

    g)     Gruppestyrer for fotball, friidrett og håndball, samt gi hovedstyret fullmakt til å til å supplere gruppestyrene etter behov, etter forslag fra gruppene       

15. Engasjere revisor

            

Vedlegg:

  • Styrets forslag til forretningsorden
  • Årsberetning
  • Regnskap med revisors og kontrollkomiteens beretninger, samt styrets forslag til budsjett
  • Gjeldende lover for klubben, og nødvendige endringer iht. ny lovnorm fra NIF
  • Styrets forslag til medlemskontingent for 2021
  • Styrets forslag til organisasjonsplan
  • Valgkomiteens innstilling til styre og kontrollutvalg
  • Styrets forslag til valgkomité
  • Forslag til gruppestyrer for fotball, friidrett og håndball fra de respektive årlige gruppemøter
  • Styrets forslag til revisor

LIF årsmøte 2020_saksliste og saksdokumenter.pdf 


Med vennlig hilsen

Styret Lambertseter IFKommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.