Krav om politiattest i Lambertseter Idrettsforening (LIF)

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trer i kraft 1. januar 2009.

I LIF blir ordningen håndtert på følgende måte:

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.


Dette gjøres i samråd med:

Styremedlem og politiattestansvarlig: Fredrik Molden
Mailadr: fredrik.molden@gmail.com
Mobilnr:
932 67 927


Som har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til. 

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Innhenting på en-to-tre:

1. Politiattest søkes det om elektronisk på https://www.politi.no/tjenester/politiattest/
Det skal vedlegges bekreftelse på formål fra Lambertseter IF.
Ta kontakt med den ansvarlige for nærmere avtale om overlevering av dette. Legitimasjon må fremlegges ved utfyllelse av bekreftelse.

2. Etter ca 2 uker mottas bekreftelse i posten.
Denne skal fremvises Fredrik Molden.
Attesten er personlig og skal oppbevares av søker.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Med vennlig hilsen
Hovedstyret i Lambertseter Idrettsforening

Du kan lese mer om ordningen og hvordan den håndteres på http://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politia...