Skal idretten tape igjen?

Postet av Torbjørn Andersen den 11. Apr 2024


Uttalelse fra styreleder Øyvind Andersen i Lambertseter Idrettsforening 11. april om bruk av grusbanen i Lambertseter idrettspark. 

I forrige uke kunne man lese i Nordstrands Blad at Oslo kommune planlegger å legge beslag på grusbanen i Lambertseter idrettspark i mange år fremover. Bakgrunnen er behov for skolepaviljonger i forbindelse med at Lambertseter skole skal rehabiliteres.

I samme avis kunne man i forrige uke også lese at det er planlagt nesten tusen nye boliger i området mellom Lambertseter og Karlsrud T-banestasjoner. Det betyr i så fall flere hundre nye barn og ungdommer på Lambertseter. Avisen kunne samtidig fortelle at det ikke er planlagt noen ny barnehage i forbindelse med den massive utbyggingen. 

De kunne lagt til at det heller ikke er planlagt noen nye idrettsanlegg for de samme barna og ungdommene på Lambertseter. Som mange andre steder i Oslo de siste tiårene, kommer det omfattende utbygging uten at det samtidig legges til rette for fritidstilbud som for eksempel idrett. Det siste året har vi ved flere tilfeller kunnet lese i Osloavisene om konsekvensene av det i form av mangelfullt eller fraværende idrettstilbud til barn og unge som flytter inn i et område.

Ved å ta fra idretten på Lambertseter det arealet som grusbanen utgjør, reduseres tilgjengelig kapasitet for områdets barn og unge samtidig som det de nærmeste årene blir et vesentlig større behov for idrettslige tilbud her. Oslo kommune bør legge til rette for mer idrett på Lambertseter, ikke ta areal derfra til andre formål.

 

Lambertseter idrettspark, midlertidig hall på grusbanen
Lambertseter idrettspark består i tillegg til grusbanen av Lambertseter stadion, en mindre kunstgressbane og en flerbrukshall. Lambertseter IF driver anleggene i idrettsparken etter avtale med kommunen. Anleggene fylles med aktivitet av våre grupper for fotball, friidrett, håndball, innebandy, badminton og allidrett, og enkelte andre idrettslag. De benyttes på dagtid av skolene i området til gymtimer og lek, og ellers til mye uorganisert aktivitet fra nærmiljøet. 

Grusbanen er en viktig og integrert del av idrettsparken. I dag benyttes den primært som kastarena for klubbens friidrettsgruppe i sommerhalvåret, og som skøytebane om vinteren. Historisk har det også vært en mye brukt fotballbane. I disse dager settes det opp en midlertidig hall på grusbanen, som erstatning for gymsalen til Lambertseter videregående skole som brant ned i fjor. 

Vi har i Lambertseter IF vært positive til at det i en begrenset periode etableres en slik midlertidig hall på grusbanen, fordi det er snakk om et idrettslig formål. Den midlertidige hallen vil bli benyttet av Lambertseter videregående skole som gymsal på dagtid, og av oss og andre idrettslag til våre aktiviteter på kveldstid og i helgene.

 

Behovsplan for idrett, kunstgress på grusbanen og stadion som rendyrket friidrettsarena
I forslag til Oslo kommunes behovsplan for idrett for årene 2025-2034 er det lagt til grunn at det er behov for å etablere et nytt kunstgressanlegg i Bydel Nordstrand i løpet av planperioden. 

Grusbanen i Lambertseter idrettspark pekes ut som det området i bydelen hvor det er mest aktuelt å etablere en ny 11er kunstgressbane, og det legges i behovsplanen frem som tiltak at det skal utredes.

For Lambertseter IF er det gledelig at det i forslag til behovsplan planlegges med å etablere kunstgress på grusbanen i Lambertseter idrettspark. Den gleden blir imidlertid kortvarig dersom grusbanen nå i stedet skal benyttes til et helt annet formål i mange år fremover.

Allerede i 2017 søkte Lambertseter IF om å få anlagt en fullverdig 11er kunstgressbane på grusbanen. Den eksisterende kunstgressbanen i idrettsparken er for liten til at våre eldre ungdomslag og seniorlag for fotball kan spille sine kamper der, og den kan i store deler av vinterhalvåret ikke benyttes av våre lag til treninger siden den ikke har undervarme. Matchbanen på stadion kan heller ikke benyttes i vintersesongen. I søknaden vår om å få anlagt kunstgress på grusbanen er sentrale premisser derfor at det skal være en fullverdig 11er-bane med undervarme, som dermed kan brukes hele året og av alle våre fotballag.

Et annet sentralt premiss er at Lambertseter stadion skal rendyrkes som friidrettsarena hvis det kommer kunstgress på grusbanen. Siden stadion per i dag også benyttes til fotball, legger det en del begrensninger på friidrettens bruk av den, herunder som kastarena. Dersom det realiseres kunstgress på grusbanen, vil stadion i langt større grad kunne brukes som kastarena av friidretten, både klubbens egne utøvere og andre.

 

Idretten har ikke blitt hørt eller ivaretatt
I februar i år ble vi informert av Bymiljøetaten om at de hadde mottatt søknad fra Oslobygg om å etablere midlertidige skolepaviljonger på grusbanen i Lambertseter idrettspark i perioden 2025-2029, med mulighet for forlengelse til 2032. 

Bymiljøetaten informerte samtidig om at de hadde stilt seg negative til søknaden, og hadde bedt Oslobygg vurdere andre alternative plasseringer for skolepaviljongene. Dette begrunnet Bymiljøetaten med den pressede arealsituasjonen for idretten i Oslo, samt at grusbanen er avsatt og brukes til idrettslige formål. 

Bymiljøetaten formidlet samtidig at prosessen videre i saken avhenger av hva Oslobygg foretar seg, og at den trolig må behandles og bestemmes politisk dersom Oslobygg fortsatt ønsker å etablere skolepaviljonger på grusbanen i Lambertseter idrettspark. 

Rett før påske kom det plutselig kontrabeskjed fra Bymiljøetaten. Vi ble da informert om at Bymiljøetaten likevel godtar at det plasseres skolepaviljonger på grusbanen. På spørsmål fikk vi også opplyst at det IKKE er planlagt med en politisk behandling av saken i Oslo kommune likevel.

 

Bydelen på banen
Vi merker oss at Bydel Nordstrand for sin del, i motsetning til kommunen, har valgt å insistere på en politisk behandling av saken. Etter hva vi forstår skal den opp i bydelsutvalget i mai. Bakgrunnen er at bydelen er bedt om å komme med en uttalelse til saken, og at det er nødvendig med visse godkjenninger fra bydelen før det eventuelt kan oppføres skolepaviljonger.

Lambertseter IF håper bydelsutvalget tar ansvar der kommunen svikter, og velger å beskytte de få arealene vi har til idrett i bydelen. Denne uttalelsen sendes både bydelen og kommunen, og vi ber om at den tas inn som saksdokument i bydelens behandling av saken. Vi håper uttalelsen og bydelsutvalgets behandling også kan bidra til at byrådet, og eventuelt bystyret om nødvendig, involverer seg i saken.

 

Ikke la idretten tape igjen
I dokumenter vi har fått innsyn i fremgår det at grusbanen er én av flere mulige lokasjoner for skolepaviljongene. Vi registrerer også at paviljongene er tiltenkt benyttet av en annen skole, når Lambertseter skole er ferdig renovert.

Hvorfor Oslo kommune ved Oslobygg velger en lokasjon som til de grader går på bekostning av den lokale idretten er uvisst for oss. Det er også uvisst for oss hvorfor Bymiljøetaten plutselig har snudd, og likevel aksepterer at det skjer.

Skal virkelig idretten tape igjen når man har mulighet til å vise i praksis at man faktisk ønsker å prioritere fritidstilbud til barn og unge i Oslo og på Lambertseter? Vi ber om at skolepaviljongene etableres på en annen egnet lokasjon som ikke går på bekostning av idretten.


Vennlig hilsen

Øyvind Andersen

Styreleder Lambertseter IF


Bildet i artikkelen av Roger Sagen og Øyvind Andersen. Foto: Torbjørn Andersen


Til media:
Ved eventuelle henvendelser til Øyvind Andersen, kontakt medieansvarlig i Lambertseter IF Torbjørn Andersen
Telefon: 95 13 27 30
E-post: media@lambertseterif.no


Relatert artikkel:

Ny hall i Lambertseter idrettspark (LIFs nettside)


Relaterte lenker:

Lambertseter IFs hovedside (Facebook)

Lambertseter IFs hovedside (Instagram)


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.